Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen  Secret Hair Treatment en de klant.

De behandelaar: Secret Hair Treatment 

Klant: de persoon die aan de behandelaar de opdracht heeft gegeven tot een hoofdhuid en/of haarbehandeling.

  1. Tarieven

Bij een eerste consult wordt gekeken wat de wensen van de klant zijn en wat de behandelaar kan bieden aan behandelingen, haar werkwijze, de te gebruiken middelen en de prijzen van de behandelingen.

De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de hiervoor afgesproken prijs te betalen.

Mochten de prijzen van de behandelingen niet vooraf besproken zijn, dan wordt de klant verondersteld de tarieven te kennen. Deze zijn te vinden op onze website www.secrethairtreatment.com.

De behandelaar verbindt zich met de klant de overeengekomen behandeling(en) te verrichten.

  1. Annuleren

Bij verhindering dient de klant een afspraak tenminste 48 uur (voor de afspraak) te verzetten met behoud van de aanbetaling.

Bij annulering, komt de aanbetaling te vervallen i.v.m reserveren van een tijdsblok in de salon.

  1. Aansprakelijkheid

De behandelaar garandeert dat iedere behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid en wordt uitgevoerd met deugdelijke middelen en materialen.

De behandelaar mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat de klant wanneer dat niet het geval is, dat aan de behandelaar voor de behandeling  meldt en tevens alle omstandigheden meldt die van invloed kunnen zijn op de behandeling en kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Daarbij kan gedacht worden aan allergieën, ziektes en medicijngebruik.

De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie door de klant of door handelingen van de klant die nadat de behandeling heeft  plaatsgevonden, de uitgevoerde behandeling kunnen schaden.

  1. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling, of over een  gebruikt product door de behandelaar, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 dagen na de behandeling door de klant worden ingediend. De klacht dien je in middels de mail naar (info@secrethairtreatment.com). Deze wordt dan opgepakt door de juiste medewerker.

Een klacht kan niet in behandeling worden genomen, indien

A. De klacht niet tijdig is ingediend;

B. De klant de instructies van de behandelaar niet heeft opgevolgd

C. De klant zelf of door derden behandelingen aan het haar heeft verricht.

De klant dient de behandelaar de mogelijkheid te geven om de klacht op te lossen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard door de behandelaar, zal de behandelaar in overleg met de klant een oplossing aan bieden bv in de vorm van een kosteloze herstelbehandeling.